Diagnoza psychologiczna

W przypadku gdy rodziców niepokoją pewne objawy w zachowaniu ich dziecka, lub podejrzewają, że jego rozwój  przebiega w sposób nieprawidłowy, warto zwrócić się po pomoc do specjalisty.

Diagnoza psychologiczna rozpoczyna się od rozmowy z rodzicami, następnie przychodzi pora na spotkanie z dzieckiem. Diagnoza dokonywana jest w oparciu o znormalizowane testy psychologiczne, próby eksperymentalno-kliniczne oraz obserwację zachowania dziecka i analizę jego wytworów. Jej zakres ustalany jest przez psychologa w porozumieniu z rodzicem

Obszary podlegające diagnozie:

  • Diagnoza ogólnorozwojowa
  • Diagnoza neuropsychologiczna
  • Diagnoza rozwoju emocjonalnego
  • Diagnoza inteligencji

Po dokonaniu analizy danych uzyskanych w procesie diagnozowania , odbywa się spotkanie z rodzicem, podczas którego omawia się wyniki diagnozy. Rodzic otrzymuje również opinię psychologiczną, która określa mocne i słabe strony w funkcjonowaniu dziecka oraz wskazówki do dalszej pracy.